• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2023
Đã tiếp nhận

19154 hồ sơ

Đã xử lý

18736 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

2373

Hồ sơ đã xử lý

2232

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

2374

Hồ sơ đã xử lý

2274

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

1934

Hồ sơ đã xử lý

1910

100.0 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

33

Hồ sơ đã xử lý

102

100.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

64

Hồ sơ đã xử lý

43

100.0 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

7

Hồ sơ đã xử lý

0

0.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Kỳ Anh 1226 2975 2666 0 100.00% 0 0 1382 153
UBND Phường Hưng Trí 7 3486 3474 0 100.00% 19 0 0 0
UBND Phường Kỳ Liên 0 929 929 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Phường Kỳ Long 0 1350 1350 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Phường Kỳ Phương 1 2095 2095 0 100.00% 0 0 1 0
UBND Phường Kỳ Thịnh 6 804 809 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Phường Kỳ Trinh 0 1235 1235 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Hà 0 1635 1632 0 100.00% 0 0 0 3
UBND Xã Kỳ Hoa 0 885 885 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Lợi 8 1351 1348 0 100.00% 0 0 0 11
UBND Xã Kỳ Nam 0 478 478 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Ninh 1 1931 1931 0 100.00% 0 0 0 1
-- Tổng -- 1249 19154 18832 0 100.00% 19 0 1383 169
Top