• Đăng nhập

ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ XÃ KỲ ANH

CỔNG THÔNG TIN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN

Tình hình xử lý hồ sơ năm 2022
Đã tiếp nhận

21976 hồ sơ

Đã xử lý

20955 hồ sơ

Tình hình xử lý hồ sơ theo tháng
Tháng 7
Hồ sơ đã tiếp nhận

1898

Hồ sơ đã xử lý

1805

100.0 % đúng hạn
Tháng 8
Hồ sơ đã tiếp nhận

2509

Hồ sơ đã xử lý

2347

100.0 % đúng hạn
Tháng 9
Hồ sơ đã tiếp nhận

2031

Hồ sơ đã xử lý

1813

99.9 % đúng hạn
Tháng 10
Hồ sơ đã tiếp nhận

1647

Hồ sơ đã xử lý

1537

100.0 % đúng hạn
Tháng 11
Hồ sơ đã tiếp nhận

1732

Hồ sơ đã xử lý

1628

99.9 % đúng hạn
Tháng 12
Hồ sơ đã tiếp nhận

113

Hồ sơ đã xử lý

105

100.0 % đúng hạn
Đơn vị Tiếp nhận Đã xử lý Đang xử lý Chờ bổ sung Trả lại
Kỳ trước Trong kỳ Đúng hạn Quá hạn Tỉ lệ đúng hạn Trong hạn Quá hạn
UBND Thị xã Kỳ Anh 515 4756 3879 3 99.92% 124 3 1051 211
UBND Phường Hưng Trí 5 5441 5438 1 99.98% 7 0 0 0
UBND Phường Kỳ Liên 11 1269 1280 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Phường Kỳ Long 0 800 799 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Phường Kỳ Phương 5 412 416 0 100.00% 1 0 0 0
UBND Phường Kỳ Thịnh 6 1101 1099 1 99.91% 6 1 0 0
UBND Phường Kỳ Trinh 0 719 718 0 100.00% 0 0 0 1
UBND Xã Kỳ Hà 1 2861 2854 6 99.79% 2 0 0 0
UBND Xã Kỳ Hoa 2 683 681 4 99.42% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Lợi 13 2490 2494 6 99.76% 3 0 0 0
UBND Xã Kỳ Nam 0 246 246 0 100.00% 0 0 0 0
UBND Xã Kỳ Ninh 0 1198 1197 0 100.00% 0 0 0 1
-- Tổng -- 558 21976 21101 21 99.90% 144 4 1051 213
Top